top of page
11062b_8bfaa3d6762740aebf1cfae47d905c3a~mv2_edited.jpg

Algemene voorwaarden
| Y-Track Consulting |
Webbdesigner

Versie: mei 2024

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Y-Track Consulting, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72467835, BTW-id NL002484849B73.

Het adres van Y-Track Consulting is Dr. P.J.H. Cuypersplein 3-6 , 1222NC Hilversum.

Lees ze even goed door! Mocht je vervolgens alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact opnemen met Y-Track Consulting:

  • E-mail: info@ytrack.net

  • Telefonisch: +31 62 168 1332

  • Schriftelijk: Dr. P.J.H. Cuypersplein 3-6 , 1222NC Hilversum

Financiële informatie:

Beneficiary Name Y TRACK CONSULTING

IBAN NL91 ABNA 0828 4119 99
Bank account 0828411999

BIC ABNANL2A
Bank name: ABN AMRO. Bank address: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam

 

Artikel 1. Definities


1.         Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon;
2.         Partij: Y-Track Consulting of de Opdrachtgever;
3.         Partijen: Y-Track Consulting en de Opdrachtgever;
4.         Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail verstaan, zolang de authenticiteit van de
elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat;
5.         Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes door Y-Track Consulting gesloten, verrichtte diensten en vervolgopdrachten, en activiteiten door Y-Track Consulting verrichtte handelingen.
2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle activiteiten met Y-Track Consulting voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
4.         Y-Track Consulting heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Y-Track Consulting natuurlijk Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en / of aanvullingen.
5.         De Opdrachtgever mag zijn rechten of plichten niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Y-Track Consulting.

 

Artikel 3. Oriënterende communicatie, offertes en bevestiging

1.         Oriënterende communicatie voorafgaande aan een Prijs Offerte is vrijblijvend en schept op geen enkele wijze verplichtingen voor Partijen.
2.         Tenzij anders aangegeven, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 dagen. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Overeenkomst (of Prijs Offerte) (en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten).
3.         De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Y-Track Consulting nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Y-Track Consulting het recht de opgegeven vergoeding en / of termijnen aan te passen.
4.         Y-Track Consulting kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.         De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende (of geaccepteerd en bevestigd via e-mail of andere communicatiekanalen) offerte of Overeenkomst door Y-Track Consulting retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Y-Track Consulting op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst


1. Y-Track Consulting zal de verplichtingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Y-Track Consulting is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Y-Track Consulting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing. Indien Opdrachtgever aan  Y-Track Consulting voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zal  Y-Track Consulting geen partij vormen in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan  Y-Track Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  Y-Track Consulting worden verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan  Y-Track Consulting zijn verstrekt, heeft  Y-Track Consulting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gehanteerde tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  Y-Track Consulting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of anderszins aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
7. Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt  Y-Track Consulting gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacken).
8. Y-Track Consulting heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij iets anders is overeengekomen.
 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

1. Indien er binnen de looptijd van de Prijsofferte voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn of opleveringsperiode is overeengekomen of benoemd, is dit nimmer een fatale termijn.
2. De Opdrachtgever heeft na overschrijding van de termijn geen recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die als gevolg van die overschrijding is geleden, noch of zijn (betalings)verplichtingen op te schorten.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst


1. Indien Partijen overeenkomen dat Price Offerte wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Y-Track Consulting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2.  Y-Track Consulting hoeft een door Opdrachtgever voorgestelde wijziging niet te accepteren. 

Artikel 7. Duur en beëindiging


1. Het ontwerpen/aanpassen van een (nieuwe) Website door Y-Track Consulting wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt door Y-Track Consulting een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de Website klaar zal zijn. 
2. Website-support, adviesgesprekken en website optimalisatie zijn steeds eenmalige verbintenissen en kunnen niet worden opgezegd / bedragen kunnen niet worden gerestitueerd.
3. Y-Track Consulting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, terstond en met directe ingang te ontbinden of op te zeggen, indien:
•          de Opdrachtgever de verplichtingen uit Price Offerteniet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
•           na het goedkeuring van Price Offerte Y-Track Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
4. Indien de ontbinding of opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Y-Track Consulting recht op vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. In het geval dat de samenwerking wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Y-Track Consulting op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de Overeenkomst is ontbonden, zullen de door Y-Track Consulting reeds ontvangen prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 
6. Indien Y-Track Consulting op de gronden als genoemd in dit artikel tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
7. Opschorting ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de Price Offerte.

Artikel 8. Prijzen


1.         Alle  prijzen zijn in euro.
2.         Y-Track Consulting heeft het recht haar tarieven te wijzigen.
3.         Indien de aan de uitvoering van de Prijs Offerte voor Y-Track Consulting verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, heeft Y-Track Consulting te allen tijde het recht deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.         Y-Track Consulting kan een vooruitbetaling vragen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden


1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Y-Track Consulting aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Y-Track Consulting kan de factuur via elektronische weg sturen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 
3. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.
4. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Y-Track Consulting heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (zijnde 15% van het onbetaalde bedrag) die Y-Track Consulting moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding


1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Prijs Offerte uit enige bron hebben verkregen.


Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen


1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Y-Track Consulting.
2. Indien Y-Track Consulting een klacht gegrond vindt, zal Y-Track Consulting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Y-Track Consulting. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid, vrijwaring


1. Indien Y-Track Consulting aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Y-Track Consulting voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden).
3. Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
4.  Y-Track Consulting volledige aansprakelijkheid is in ieder geval  altijd beperkt tot EUR 300.-.
5. Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.
6. Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de Prijs Offerte ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
7. Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop Y-Track Consulting geen invloed kan uitoefenen.
8. Y-Track Consulting is na uitvoering van de Prijs Offerte  niet verantwoordelijk voor de Website van Opdrachtgever, tenzij er een website-updateabonnement is afgesloten.
9. Y-Track Consulting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 14.
10. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Y-Track Consulting is één jaar na uitvoering van de Prijs Offerte (eigendomsoverdracht van de website).

Artikel 13. Overmacht


1. Y-Track Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Y-Track Consulting als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Y-Track Consulting wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of de in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, onder meer verstaan:
i. Overmacht van al dan niet door Opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers van Y-Track Consulting;
ii. Gebrekkigheid van zaken, technologie, apparatuur of materiaal van derden waarvan het gebruik aan Y-Track Consulting door de Opdrachtgever is voorgeschreven;
iii. Elektriciteitsstoring;
iv. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
v. Netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen;
vi. Staking, natuurrampen, brand, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen, overstroming, uit- en invoerbelemmeringen, oorlog.
3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Y-Track Consulting alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Artikel 14. Intellectuele eigendom


1.  Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Y-Track Consulting steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de  Prijs Offerte. 
2.   Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent Opdrachtgever een universeel en niet-exclusief recht aan Y-Track Consulting om door Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
3.  De Opdrachtgever vrijwaart Y-Track Consulting voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
4. Op het moment dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Prijs Offerte met Y-Track Consulting, verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat.
5.  Y-Track Consulting heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten.
6.  Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Y-Track Consulting te respecteren.

Artikel 15. Oplevering Website


1. Bij het uitvoeren van de Prijs Offerte zal Y-Track Consulting, waar passend, een concept- of testversie aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. 
2. Na oplevering van de definitieve versie heeft Opdrachtgever nog 30 dagen de tijd om kosteloos kleine wijzigingen te laten verrichten. Kleine wijzigingen zijn wijzigingen die niet meer dan 30 minuten in beslag nemen.
3. De eigendom van geleverde zaken wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
4.  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft of vermoedelijk in gebreke zal komen met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen, is Y-Track Consulting gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, terug te nemen. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
3.  Alle geschillen die ontstaan met Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet onderling worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Midden-Nederland.

bottom of page