top of page
11062b_8bfaa3d6762740aebf1cfae47d905c3a~mv2_edited.jpg

Algemene voorwaarden
| Y-Track Consulting |
Webbdesigner

Versie: Jun. 2023

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Y-Track Consulting, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72467835, BTW-id NL002484849B73.

Het adres van Y-Track Consulting is Dr. P.J.H. Cuypersplein 3-6 , 1222NC Hilversum.

Lees ze even goed door! Mocht je vervolgens alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact opnemen met Y-Track Consulting:

  • E-mail: info@ytrack.net

  • Telefonisch: +31 62 168 1332

  • Schriftelijk: Dr. P.J.H. Cuypersplein 3-6 , 1222NC Hilversum

Financiële informatie:

Beneficiary Name Y TRACK CONSULTING

IBAN NL91 ABNA 0828 4119 99
Bank account 0828411999

BIC ABNANL2A
Bank name: ABN AMRO. Bank address: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam

 

Artikel 1. Definities


1.         Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Y-Track Consulting wordt gesloten, niet zijnde een consument;
2.         Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Y-Track Consulting met als doel Y-Track Consulting diensten en werkzaamheden te laten verrichten, dan wel producten te laten leveren, in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst;
3.         Partij: Y-Track Consulting of de Opdrachtgever;
4.         Partijen: Y-Track Consulting en de Opdrachtgever;
5.         Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail verstaan, zolang de authenticiteit van de
elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat;
6.         Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid


1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Y-Track Consulting gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en vervolgopdrachten, en alle overige door Y-Track Consulting verrichtte handelingen.
2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Y-Track Consulting voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.         De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of (standaard) leveringsvoorwaarden van Opdrachtgever of derden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.         Partijen kunnen - in goed overleg - afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze
Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Overeenkomst waarvoor deze afwijking is afgesproken.
5.         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.         Y-Track Consulting heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Y-Track Consulting natuurlijk Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en / of aanvullingen.
7.         De Opdrachtgever mag zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Y-Track Consulting.

 

Artikel 3. Oriënterende communicatie, offertes en bevestiging

1.         Oriënterende communicatie voorafgaande aan een potentiële Overeenkomt (of Prijs Offerte) is vrijblijvend en schept op geen enkele wijze verplichtingen voor Partijen.
2.         Tenzij anders aangegeven, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 dagen. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Overeenkomst (of Prijs Offerte) (en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten).
3.         De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Y-Track Consulting nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Y-Track Consulting het recht de opgegeven vergoeding en / of termijnen aan te passen.
4.         Y-Track Consulting kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.         De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende (of geaccepteerd en bevestigd via e-mail of andere communicatiekanalen) offerte of Overeenkomst door Y-Track Consulting retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Y-Track Consulting op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst


1.         Y-Track Consulting zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht, tenzij en voor zover in de Overeenkomst  Y-Track Consulting uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
2.          Y-Track Consulting is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
3.         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Y-Track Consulting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing. Indien Opdrachtgever aan  Y-Track Consulting voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zal  Y-Track Consulting geen partij vormen in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.
4.         De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan  Y-Track Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  Y-Track Consulting worden verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan  Y-Track Consulting zijn verstrekt, heeft  Y-Track Consulting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gehanteerde tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.         De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6.         Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  Y-Track Consulting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of anderszins aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
7.         Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt  Y-Track Consulting gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacken).
8.          Y-Track Consulting heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij iets anders is overeengekomen.
9.         De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups/reservekopieën van gegevens. 
10.        Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (bij afname van een  updateabonnement ), is  Y-Track Consulting verplicht om updateabonnement te plegen met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde geleverde producten en/of Website(s).
11.         Y-Track Consulting kan te allen tijde een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik stellen om updateabonnement te plegen.  Y-Track Consulting is nooit aansprakelijk wanneer een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik is vanwege dit onderhoud.  Wanneer er een updateabonnement is afgenomen, dient Opdrachtgever  Y-Track Consulting schriftelijk op de hoogte te stellen van tijden waarop Opdrachtgever geen update wenst aan zijn Website.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn


1.         De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals is overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.         Indien er binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn of opleveringsperiode is overeengekomen of benoemd, is dit nimmer een fatale termijn. De Opdrachtgever heeft na overschrijding van de termijn geen recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die als gevolg van die overschrijding is geleden, noch heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen en / of zijn (betalings)verplichtingen op te schorten.
3.         Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Y-Track Consulting de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie, materialen of andere benodigdheden zijn ontvangen door Y-Track Consulting.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst


1.         Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst (of Price Offerte) aanpassen.
2.         Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst (of Price Offerte) wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Y-Track Consulting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.         Indien de wijziging en / of aanvulling op de Overeenkomst (of Price Offerte) financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Y-Track Consulting de Opdrachtgever hierover inlichten.
4.         Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Y-Track Consulting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en / of aanvulling van de Overeenkomst (of Price Offerte) een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.         Indien de Overeenkomst (of Price Offerte) wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Y-Track Consulting gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door
Opdrachtgever.
6.         Y-Track Consulting hoeft een door Opdrachtgever voorgestelde wijziging niet te accepteren. 

Artikel 7. Duur en beëindiging


1.         Het ontwerpen/aanpassen van een (nieuwe) Website door Y-Track Consulting wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt door Y-Track Consulting een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de Website klaar zal zijn. De Opdrachtgever kan een Overeenkomst die strekt tot het ontwikkelen van een Website niet tussentijds opzeggen. Restitutie van
het overeengekomen bedrag is niet mogelijk.
2.         Een updateabonnement kan  met wederzijdse toestemming worden verlengd. 
3.         Website-support, adviesgesprekken en website optimalisatie zijn steeds eenmalige verbintenissen en kunnen niet worden opgezegd / bedragen kunnen niet worden gerestitueerd.
4.         Y-Track Consulting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, terstond en met directe ingang te ontbinden of op te zeggen, indien:
•           de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst (of Price Offerte) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
•           na het sluiten van de Overeenkomst (of Price Offerte) Y-Track Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
•           de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst (of Price Offerte) verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (of Price Offerte) en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
•           door een vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Y-Track Consulting kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst (of Price Offerte) tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
•           zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (of Price Offerte) in redelijkheid niet van Y-Track Consulting kan worden gevergd.
5.         Indien de ontbinding of opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Y-Track Consulting recht
op vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.         In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Y-Track Consulting op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de Overeenkomst is ontbonden, zullen de door Y-Track Consulting reeds ontvangen prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Y-Track Consulting behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte en nog te maken kosten.
7.         Indien Y-Track Consulting op de gronden als genoemd in dit artikel tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of
kosten daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
8.         De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in onderstaande gevallen. Partijen zijn in de hieronder genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen.
a) faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Opdrachtgever of Y-Track Consulting;
b) staking van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of Y-Track Consulting;
c) verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of Y-Track Consulting.
9.         Opschorting ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst (of Price Offerte).

Artikel 8. Prijzen


1.         Alle (genoemde) prijzen zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst (of Prijs Offerte), tenzij anders is vermeld.
2.         Y-Track Consulting heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
3.         Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor Y-Track Consulting verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, heeft Y-Track Consulting te
allen tijde het recht deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.         Voor spoed- en weekendwerkzaamheden wordt een toeslag in rekening gebracht.
5.         Y-Track Consulting kan een vooruitbetaling vragen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1.         Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Y-Track Consulting aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor sommige diensten is het
mogelijk om in termijnen te betalen, indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
2.         Y-Track Consulting kan de factuur via elektronische weg sturen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 
3.         Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.
4.         Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het
verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Y-Track Consulting heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het
verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (zijnde 15% van het onbetaalde bedrag) die Y-Track Consulting moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.
5.         Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers
zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10. Geheimhouding

1.         Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst (of Prijs Offerte) uit enige bron hebben verkregen, tenzij verstrekking van informatie
redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst (of Prijs Offerte) naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1.         Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Y-Track Consulting.
2.         Indien Y-Track Consulting een klacht gegrond vindt, zal Y-Track Consulting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.         Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Y-Track Consulting. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid, vrijwaring

1.         Indien Y-Track Consulting aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
2.         De aansprakelijkheid van Y-Track Consulting voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden).
3.         Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

4.         Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Y-Track Consulting, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde of, bij eenOvereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste drie maanden. Y-Track Consulting volledige aansprakelijkheid is in ieder geval  altijd beperkt tot EUR 300.-.
5.         De aansprakelijkheid van Y-Track Consulting bij een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontstaat slechts wanneer Y-Track Consulting eerst onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld en hierin een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen, maar hieraan geen gehoor heeft gegeven.
6.         De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Y-Track Consulting.
7.         Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onbeschikbaarheid van de door Y-Track Consulting geleverde diensten.
8.         Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het verloren gaan van gegevens, waaronder ook begrepen inloggegevens.
9.         Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.
10.        Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals - maar niet beperkt tot - door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste (waaronder begrepen virussen, defecten, enz.) of onvolledige gegevens / materialen.
11.        Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld gebruik te maken van een correctieronde als bedoeld in artikel 16 en Opdrachtgever daar geen gebruik van heeft gemaakt.
12.       Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (door of namens Opdrachtgever) ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
13.        Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop Y-Track Consulting geen invloed kan uitoefenen.
14.        Y-Track Consulting is niet aansprakelijk voor het niet, of onjuist, opvolgen van de door haar ter beschikking gestelde materialen in de kennisbank .
15.        Y-Track Consulting is na uitvoering van de Overeenkomst (of Prijs Offerte)  niet verantwoordelijk voor de Website van Opdrachtgever, tenzij er een website-updateabonnement is afgesloten.
16.        De Opdrachtgever is gehouden om Y-Track Consulting te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Y-Track Consulting.
17.        Y-Track Consulting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 14.
18.        De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Y-Track Consulting is één jaar na uitvoering van de Overeenkomst (eigendomsoverdracht van de website).

Artikel 13. Overmacht


1.         Y-Track Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Y-Track Consulting als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
2.         Onder overmacht aan de zijde van Y-Track Consulting wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of de in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, onder meer verstaan:
i. Overmacht van al dan niet door Opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers van Y-Track Consulting;
ii. Gebrekkigheid van zaken, technologie, apparatuur of materiaal van derden waarvan het gebruik aan Y-Track Consulting door de Opdrachtgever is voorgeschreven;
iii. Elektriciteitsstoring;
iv. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
v. Netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen;
vi. Staking, natuurrampen, brand, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen, overstroming, uit- en invoerbelemmeringen, oorlog.
3.         In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Y-Track Consulting alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Tot die tijd mag Y-Track Consulting haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Wanneer in onderling overleg tussen Partijen geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is voor Y-Track Consulting om aan haar verplichtingen te voldoen, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Y-Track Consulting tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

1.         Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Y-Track Consulting steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Overeenkomst (of Prijs Offerte). Op alle documenten, video’s, afbeeldingen, teksten, werkboeken, handleidingen, kennisbanken, enzovoorts, rusten intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht). Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een registratie of depot, is uitsluitend Y-Track Consulting daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.         Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rechten van intellectuele eigendom geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verstrekt als geregeld in lid 5 van dit artikel.
3.         Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent Opdrachtgever een universeel en niet-exclusief recht aan Y-Track Consulting om door Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
4.         De Opdrachtgever vrijwaart Y-Track Consulting voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

5.         Op het moment dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst (Prijs Offerte) met Y-Track Consulting, verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de Overeenkomst (Prijs Offerte) overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Indien er over de bestemming geen
schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Overeenkomst (Prijs Offerte) vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar en voor de totstandkoming van de Overeenkomst (Prijs Offerte) aan Y-Track Consulting bekend te zijn gemaakt. Indien dit niet is gebeurd, bepaalt Y-Track Consulting de reikwijdte van het voorgenomen gebruik.
6.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst (prijs Offrte) anders voortvloeit, is het gebruiksrecht niet-overdraagbaar en niet-exclusief. De Opdrachtgever mag geen sublicentie tot het gebruik van het resultaat aan derden verstrekken.
7.         In het geval dat Opdrachtgever in strijd handelt met zijn of haar recht tot gebruik heeft Y-Track Consulting recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen prijs. Y-Track Consulting heeft ook het recht op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade. De kosten die Y-Track Consulting moet maken voor juridische bijstand vallen niet onder
voornoemde (schade)vergoeding en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.
8.         Y-Track Consulting heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten.
9.         Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Y-Track Consulting te respecteren.

Artikel 15. Oplevering Website

1.         Bij het uitvoeren van de Overeenkomst zal Y-Track Consulting, waar passend, een concept- of testversie aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hier
correcties op uit te laten voeren. Als er in de offerte of het aanbod geen andere afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid correctierondes, dan geldt dat er per Overeenkomst maximaal twee correctierondes plaatsvinden. Indien Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn (maximaal 14 kalenderdagen) reageert (i.e. gewenste correcties doorgeeft), gaat Y-Track Consulting ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met de concept- of testversie.
2.         Indien Opdrachtgever meer correctierondes wenst, zullen deze als meerwerk worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van Y-Track Consulting. Y-Track Consulting heeft eveneens het recht om de uitvoeringstermijn te wijzigen.
3.         Na oplevering van de definitieve versie heeft Opdrachtgever nog 30 dagen de tijd om kosteloos kleine wijzigingen te laten verrichten. Kleine wijzigingen zijn wijzigingen die niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.
4.         De eigendom van geleverde zaken wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
5.         De Opdrachtgever is verplicht de nodige zorgvuldigheid te betrachten over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze als herkenbaar eigendom van Y-Track Consulting te bewaren. 
6.         Indien Opdrachtgever in gebreke blijft of vermoedelijk in gebreke zal komen met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen, is Y-Track Consulting gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, terug te nemen. Als Y-Track Consulting haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Y-Track Consulting om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Y-Track Consulting deze terug kan nemen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1.         Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2.         Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
3.         Alle geschillen die ontstaan met Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet onderling worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Midden-Nederland.

bottom of page